– Asystent Rodziny

Zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziły nowe narzędzia pracy z rodziną, wśród których znajduje się instytucja asystenta rodziny. Asystent ma pomagać rodzinom, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Do jego głównych zadań należy pomoc w znalezieniu rozwiązania trudnej sytuacji życiowej rodziny, korzystając z posiadanych przez rodzinę zasobów oraz zasobów środowiska społecznego. Istotą pracy asystenta rodziny jest zachowanie prawa rodziny do samostanowienia oraz pełnienie funkcji edukatora i informatora, a nie osoby wyręczającej rodziny. Asystent rodziny powinien być dla niej wsparciem.

Celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę poziomu funkcjonowania, który umożliwi jej prawidłowe wypełnianie spoczywających na niej zadań, poprzez zmianę postaw i przekonań, kształtowanie nowych nawyków oraz rozwój sieci wsparcia społecznego.

Back to top