– Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, 

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, 

3) kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi odpowiednio:

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powie trza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski będzie można składać:

  • elektronicznie – do 30 listopada 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego – adres elektronicznej skrzynki podawczej OPS Szamotuły na platformie epuap.gov.pl – c1w9h4re2g
  • tradycyjnie (papierowo) – od 26 września 2022 roku r. do 30 listopada 2022 r.:

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Szamotułach Rynek 16-17, od poniedziałku  26 września.

Formularz wniosku o dodatek węglowy będzie można otrzymać w siedzibach Ośrodka tj. przy  Pl. Sienkiewicza 20, oraz Rynek 16-17 lub pobrać klikając w poniższy link:

pobierz wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Do wniosku należy dołączyć podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania w poniższym linku:

pobierz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Back to top