– Aktualności

Wnioski na okres 2020/2021

Wnioski wydawane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szamotułach, znajdującym się przy pl. Henryka Sienkiewicza 20:

 •  poniedziałek w godzinach               800 do 1600
 •  od wtorku do piątku w godzinach 730 do 1530.

Wnioski mogą być również składane drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego emp@tia: Portal informacyjno-usługowy emp@tia

UWAGA! Wniosek złożony drogą elektroniczną musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwier­dzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wnioski na okres 2020/2021

od 1 lipca 2021 r. będą mogły być składane drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego emp@tia: Portal informacyjno-usługowy emp@tia – zakładka eWnioski.

Wnioski wydawane będą od dnia 2 sierpnia 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szamotułach, znajdującym się przy pl. Henryka Sienkiewicza 20, w godzinach:

 • poniedziałek              od 800 do 1600
 • od wtorku do piątku od 730 do 1530.
 • można pobrać ze strony internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego—wzor-wniosku-i-zalacznikow-do-  stosowania-na-nowy-okres-20212022

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 1. zaświadczenia lub  oświadczenia  dokumentujące  wysokość  innych dochodów  niż  do­chody  podlegające opodatkowaniu  podatkiem dochodowym od osób fizycznych na za­sadach określo­nych w art. 27, art. 30b,  art.  30c,  art.  30e  i  art.  30f  ustawy  z  dnia  26  lipca  1991  r. o podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych;
 2. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospo­darstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2020 r.;
 3. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepi­sów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rol­nej;
 4. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 5. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzi­nie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediato­rem lub innego tytułu wyko­nawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 6. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 7. zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimen­tów w roku 2020 r. albo oświadczenie wnioskodawcy;
 8. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornika) o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za ostatnie dwa miesiące;
 9. informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czyn­ności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
 10. dokument, w tym oświadczenie,  określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprze­dzającym okres świad­czeniowy;
 11. dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastą­piło uzyskanie dochodu w przypadku uzyskania dochodu po roku kalen­darzowym poprzedza­jącym okres świadczeniowy;
 12. dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu
 13. kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospo­litej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospo­litej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzu­pełniającej.

                                                                                     UWAGA

Utrata dodatku solidarnościowego stanowi utratę dochodu w rozumieniu ustawy z dnia 7września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i jest uwzględniana przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września2022 r.

Uzyskanie dodatku solidarnościowego stanowi uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy z dnia 7września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2022 r.

 

                                                      Terminy

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego – na okres 2021/2022 – złoży wniosek wraz z dokumentami

w terminie:

 • do 31 sierpnia 2021 r.,                 

ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń nastąpi do 31 października 2021 r.

 • od 1 września do 30 września 2021 r.,

ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń nastąpi  do 30 listopada 2021 r.

 • od 1 października do 31 października 2021 r.,

ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń nastąpi  do 31 grudnia 2021 r.

 • od 1 listopada do 30 listopada 2021 r.,

ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń nastąpi  do 31 stycznia 2022 r.

 • od 1 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,

ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń nastąpi do 28 lutego 2022 r.

Kontakt z nami

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach Plac Henryka Sienkiewicza 20,
64-500 Szamotuły

nr tel: 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl

NIP: 787-18-22-358
REGON: 632002679

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
sobota nieczynne

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.


Nr tel. 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl
Back to top