– Informacja Dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informujemy, że:

  1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach, Plac Henryka Sienkiewicza 20, 64-500 Szamotuły.
  2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Dawid Nogaj adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
  3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w/w ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, a w szczególności weryfikacji i przyznania świadczeń.
  4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu uzasadnionej potrzeby realizacji wskazanych w punkcie 3 celów, a to tym czasie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że podane dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji w/w celów.
  9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
Back to top