– O Ośrodku

Jesteśmy zespołem profesjonalistów i pasjonatów, którzy w codziennej pracy  wspierają  i uzupełniają rodzinę  oraz towarzyszą jej w  reagowaniu na nowe sytuacje i zmiany.

Sytuacje trudne są nieodłącznym składnikiem życia każdego z nas, niezależnie od pozycji społecznej, zamożności  czy sytuacji rodzinnej. Jeśli masz problem, nie potrafisz sobie z nim poradzić, nie bój się powiedzieć, jesteśmy po to żeby pomagać.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania statutowe w oparciu o:

 • ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
  alkoholizmowi,
 • ustawę z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • ustawę z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
  oraz inne ustawy wynikające z realizacji powierzonych zadań. Postępowanie w sprawie świadczeń odbywa się w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego. Zadania realizowane przez OPS finansowane są z budżetu gminy (zadania własne) oraz z budżetu państwa, w formie dotacji przekazywanych do samorządu gminnego (zadania zlecone).

Back to top