– Bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku Pomocy Społecznej zawieszona do odwołania.

 

 

Zarządzenie nr 5/2020

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach

 z dnia 31 marca 2020r.

 

w sprawie: organizacji pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szamotułach
w okresie stanu epidemii

Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 566 ) w związku z art. 31 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r., poz. 1040 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Mając na względzie wprowadzenie od dnia 20 marca 2020 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS–CoV–2 oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników urzędu, wprowadza się zmianę organizacji pracy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szamotułach (dalej jako ops).

§ 2. 1. Podstawową formą obsługi klientów w ops jest kontakt telefoniczny, mailowy lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej.

   2. Zalecam aby wszelkie sprawy w ops  załatwiać za pośrednictwem:
   1) poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie,
   2) elektronicznej skrzynki podawczej – e-PUAP.
   3. Wykaz adresów skrzynek elektronicznych stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. 1. W budynku ops mogą przebywać tylko pracownicy ośrodka.

2. W sprawach wymagających osobistej wizyty w ops jej załatwienie będzie  możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu i miejsca wizyty. Decyzję, czy sprawa   wymaga osobistej wizyty w ops podejmuje dyrektor lub inna upoważniona osoba, przy czym decyzja ma charakter ostateczny.

3. Pisma składane bezpośrednio w ops będą przekazywane przez  klientów wyłącznie przed wejściem głównym do Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez złożenie w    skrzynce.Przy składaniu pism może znajdować się tylko jedna osoba.

4. Apeluję o odłożenie wizyty osobistej w ops do czasu zniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

§ 4. Zobowiązuję wszystkich pracowników ops do bezwzględnego stosowania się do zapisów zarządzenia.

§ 5. Treść Zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz przez opublikowanie na stronie www.ops.szamotuly.pl

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szamotułach z dnia 13 marca 2020r. w  sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Ośrodka Pomocy  Społecznej w Szamotułach oraz obsługi interesantów w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia  i obowiązuje do odwołania.

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 5/2020

z dnia 31 marca 2020r.

 

 

Wykaz adresów skrzynek elektronicznych

Pytania i informacje można kierować na adresy e-mail:

ops@szamotuly.pl

iwona.kwatera@szamotuly.pl

m.przybylska@ops.szamotuly.pl

i.nowak@ops.szamotuly.pl

m.szczepanska@ops.szamotuly.pl

h.cichacka@ops.szamotuly.pl

k.maciejewska@ops.szamotuly.pl

d.krupa@ops.szamotuly.pl

a.borko@ops.szamotuly.pl

a.dera@ops.szamotuly.pl

m.maciejewski@ops.szamotuly.pl

e.niedzielska@ops.szamotuly.pl

j.greczka@ops.szamotuly.pl

a.lebiedzinska@ops.szamotuly.pl

p.plachecki@ops.szamotuly.pl

Świadczenie Wychowawcze (500+):

p.najderek@ops.szamotuly.pl

Świadczenia Rodzinne i Pomoc Materialna dla Uczniów:

j.krol@ops.szamotuly.pl

a.grazka@ops.szamotuly.pl

Fundusz Alimentacyjny:

r.florek@ops.szamotuly.pl

d.szulc@ops.szamotuly.pl

Osoby wezwane na wywiady proszone są o skontaktowanie się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail w celu uzgodnienia indywidualnego terminu stawiennictwa.

      

 

Kontakt z nami

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach Plac Henryka Sienkiewicza 20,
64-500 Szamotuły

nr tel: 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl

NIP: 787-18-22-358
REGON: 632002679

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
sobota nieczynne

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.


Nr tel. 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl
Back to top