– OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Nazwa i adres jednostki

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach

         Plac Sienkiewicza 20, 64-500 Szamotuły 

Określenie stanowiska urzędniczego

         podinspektor do spraw księgowości 

         wymiar czasu pracy: 1 etat

        liczba kandydatów do wyłonienia: 1

        rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym:

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. staż pracy- min. 2 lata na podobnym stanowisku,

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowany kierunek ukończonych studiów: rachunkowość, finanse, ekonomia,
 2. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
 3. znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz poszczególnych ustaw z nim związanych,
 4. umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
 5. odpowiedzialność, samodzielność, obowiązkowość i dokładność,

 Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i bieżące księgowanie w zakresie funduszu alimentacyjnego,
 • sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
 • dekretowanie zatwierdzonych dowodów księgowych zgodnie z planem kont,
 • kompletowanie zadekretowanych i sprawdzonych dokumentów z wyciągiem bankowym celem ujęcia w księgach rachunkowych,
 • sprawdzanie raportu kasowego pod względem formalnym i rachunkowym,
 • odpisy aktualizacyjne należności z tytułu odsetek przypisanych i nieuregulowanych,
 • prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych; sporządzaniu umorzeń i amortyzacji; sporządzaniu sprawozdań ze środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów i wpływów w zakresie zadań własnych i zleconych,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i innych sprawozdań oraz raportów wymaganych przepisami o rachunkowości, finansach publicznych oraz na potrzeby wewnętrzne jednostki,
 • właściwe numerowanie, zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych,
 • sporządzanie dowodów PK,
 • sporządzanie niezbędnych wydruków z ksiąg rachunkowych,
 • przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego -wydatki rzeczowe,
 • sporządzanie not księgowych obciążeniowych i uznaniowych,
 • informowanie bezpośredniego przełożonego o stwierdzonych nieprawidłowościach w procesie opracowywania lub zmiany planów finansowych i realizacji budżetu,
 • wykonywanie innych czynności wskazanych przez dyrektora i głównego księgowego w ramach zajmowanego stanowiska.

 Informacja o warunkach pracy:

-praca jednozmianowa w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach,

-wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy,

– praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

-praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy– miejsce pracy parter. Budynek nie jest wyposażony w windę a jedynie w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W miesiącu listopadzie 2021 roku tj. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ops, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem naboru – (druk można pobrać pod tym linkiem),
 2. list motywacyjny wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem naboru,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz  kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 4. w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – proszę załączyć oświadczenie,
 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku,
 6. oświadczenia:
 • „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam spełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U.z 2019 roku poz.1282 z późn. zm. ).
 • „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.” zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282 z późn. zm. ).
 • „Cieszę się nieposzlakowaną opinią” zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282 z późn. zm. ).
 • „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282 z późn. zm. ).

         (druk można pobrać pod tym linkiem),

W przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany, przed podjęciem zatrudnienia, przedstawić zaświadczenie o niekaralności.

Wszystkie dokumenty wytworzone przez kandydatów muszą być podpisane. Oferty niepełne, bez zgody na przetwarzanie danych lub zawierające dokumenty niepodpisane przez kandydatów zostaną odrzucone.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Dokumenty należy składać w holu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach w terminie do dnia 13 grudnia 2021 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w zamkniętej kopercie lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowości Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach”. ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej,  Sienkiewicza 20, 64-500 Szamotuły.

         Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach zastrzega sobie prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji                             zawierających wymagane dokumenty
          i spełniające wymogi konieczne i pożądane.

 1. Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Informacje o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach, ogólnodostępnej tablicy informacyjnej OPS w Szamotułach oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich    poprawiania.

 „Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, iż:

Administratorem podanych w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Szamotułach, Sienkiewicza 20.
Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szamotułach pełni Dawid Nogaj, adres e-mail: iod@bezpieczne-dane.eu
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko podinspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji.
Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na w/w stanowisko.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Kontakt z nami

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach Plac Henryka Sienkiewicza 20,
64-500 Szamotuły

nr tel: 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl

NIP: 787-18-22-358
REGON: 632002679

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
sobota nieczynne

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.


Nr tel. 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl
Back to top