– Opieka Wytchnieniowa 2023

Gmina Szamotuły otrzymała środki  Funduszu Solidarnościowego w kwocie 683 808,00 zł  w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej   pn. „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2023.

Usługa skierowana jest do osób, które potrzebują doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co oferujemy:

1. Zapewnienie dziennej opieki  dzieciom i osobom dorosłym z niepełnosprawnością w wymiarze do 240 godzin rocznie:

  • w miejscu zamieszkania
  • w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu
  • w Domu Dziennego Pobytu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Szamotułach

2. Zapewnienie opieki całodobowej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, w celu umożliwienia opiekunom możliwości rekreacji lub leczenia, wymagającego kilkudniowej nieobecności opiekunów, w wymiarze do 14 dni rocznie.

Kto może skorzystać ze wsparcia:

Z usług mogą skorzystać opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy:

  • mieszkają na terenie miasta i gminy Szamotuły
  • zamieszkują wspólnie i sprawują całodobową opiekę nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością
  • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  • w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności
  • nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu

*W przypadku dużej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności do programu będą kwalifikowani uczestnicy sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną z najpoważniejszymi ograniczeniami sprawności, ocenianymi na podstawie Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie ?

Osoby spełniające kryteria powinny się skontaktować z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach w celu wypełnienia karty zgłoszenia  i rozpoczęcia procesu rekrutacji do programu.  O przyznaniu wsparcia decydować będzie kolejność zgłoszeń, do wykorzystania limitu środków otrzymanych w ramach dofinansowania. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 789 322 158, 797 067 585.

Pobierz kartę zgłoszenia

Back to top