– Pomoc dla uczniów

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w okresie od dnia 15 sierpnia do dnia 15 września danego roku szkolnego.


Wniosek o stypendium szkolne mogą złożyć:

  • rodzice ucznia,
  • opiekunowie prawni,
  • pełnoletni uczeń,
  • dyrektor szkoły

Dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium szkolne jest to miesięczny dochód rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, nieprzekraczający w przeliczeniu na osobę kwoty 528,00 zł (netto).

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu (art. 90n ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2020 r., poz. 1327).

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zasiłek okresowy i stały) zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (art. 90n ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2020 r., poz. 1327).

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium szkolne zgodnie z jego przeznaczeniem. Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania i przedstawiania rachunków potwierdzających celowość wydatków na każdorazowe żądanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

Back to top