– Pomoc dla uczniów

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w okresie od dnia 15 sierpnia do dnia 15 września danego roku szkolnego.


Wniosek o stypendium szkolne mogą złożyć:

  • rodzice ucznia,
  • opiekunowie prawni,
  • pełnoletni uczeń,
  • dyrektor szkoły

Dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium szkolne jest to miesięczny dochód rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, nieprzekraczający w przeliczeniu na osobę kwoty 528,00 zł (netto).

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu (art. 90n ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2020 r., poz. 1327).

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zasiłek okresowy i stały) zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (art. 90n ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2020 r., poz. 1327).

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium szkolne zgodnie z jego przeznaczeniem. Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania i przedstawiania rachunków potwierdzających celowość wydatków na każdorazowe żądanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kontakt z nami

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach Plac Henryka Sienkiewicza 20,
64-500 Szamotuły

nr tel: 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl

NIP: 787-18-22-358
REGON: 632002679

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
sobota nieczynne

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.


Nr tel. 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl
Back to top