– Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ma na celu zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych niepełnosprawnych i samotnych.

Program ten przewiduje wsparcie finansowe gmin, w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Pomoc jest także przewidziana w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola poinformuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Rada Miasta i Gminy Szamotuły Uchwałą nr IV/22/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r., w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przyjęła program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców miasta i gminy Szamotuły.

Wartość programu w latach 2019-2023 wyniosła 1 057 837,71 zł; gmina otrzymała dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w wysokości 687 063,47 zł.

Back to top