– Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach ul. Plac Sienkiewicza 20, 64-500 Szamotuły zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: Sporządzenie strategii problemów społecznych dla miasta i gminy Szamotuły  na lata 2025-2035

Postępowanie o wartości szacunkowej mniejszej od 130 000 zł prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 ze zm.)
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach Plac Sienkiewicza 20 64-500 Szamotuły

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzenia celów, zadań i strategii polityki społecznej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2025-2035. Dokument będzie zawierał również, jako swoje integralne części:
a. Strategię rozwiązywania problemów społecznych w Mieście i Gminie Szamotuły w latach 2025-2035
b. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Miasta i Gminy Szamotuły w latach 2025-2028
c. Gminny program wspierania rodziny w Mieście i Gminie Szamotuły w latach 2025-2027
d. Gminny program przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na terenie Miasta i Gminy Szamotuły w latach 2025-2028
e. Standardy ochrony małoletnich w Ośrodku Pomocy Społecznej i jednostkach podległych

3. Opis sposobu przygotowania ofert
Oferent zobowiązany jest przygotować ofertę, na którą składać się będzie:
– proponowana koncepcja opracowania strategii
– oświadczenia oferenta,
– cena netto i brutto wykonania usługi
Koncepcja powinna zawierać:
a) harmonogram – terminy działań; przedstawienie wyboru metodyki badań (wraz z krótkim opisem i uzasadnieniem wyboru);
b) opis włączenia społeczności lokalnej w tworzenie dokumentów
c) liczbę osób objęta badaniem (w tym z podziałem na docelowe grupy respondentów),
d) rodzaj i ilość narzędzi
e) opis konsultacji społecznych
f) zawartość dokumentu końcowego – strategii, w tym jej budowa;
g) informację dotyczącą sposobu oceny efektu końcowego (ewaluacja)
h) gotowość przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz zaprezentowania wyników strategii na sesji rady gminy
Oświadczenia oferenta:
a) oświadczenie Oferenta o posiadaniu odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) oświadczenie Oferenta o posiadaniu niezbędnej wiedzy i przynajmniej 3-letnim doświadczeniu przy realizacji zadania w zakresie opracowywania diagnozy problemów społecznych i strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. Istotne informacje dotyczące ceny podanej w ofercie:
a) podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN),z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu.

5. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według poniższych zasad:
a) koncepcja opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych (merytoryka) – 70 % wagi
b) cena – 30 % wagi

6. Termin składania:
Ofertę należy złożyć do dnia: 13.06.2024 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem:
-poczty elektronicznej (e-mail: ops@szamotuly.pl)
-poczty kurierskiej lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
w imieniu Zamawiającego jest: Iwona Lembicz-Kwatera – tel. 502525298,Joanna Jarmuż – 797067585 e-mail: ops@szamotuly.pl

8. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie realizowane będzie w okresie do 15.11.2024 r.

9. Ogłoszenie wyboru wykonawcy
Ocena ofert zostanie dokonana w terminie 14.06.2024 r., a wynik i wybór najkorzystniejszej zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem http:// ops.szamotuly.pl/

Back to top