– Zaproszenie do składania ofert

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Szamotułach ul. Plac Sienkiewicza 20 64-500 Szamotuły zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:

Remont wnętrza budynku użytkowego położonego w Szamotułach przy ul. Wodnej 4,  na terenie działki o nr ewidencyjnym  2722/1

Postępowanie o wartości szacunkowej mniejszej od 130 000 zł prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 ze zm.)

 1.  Nazwa i adres Zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Szamotułach ul. Plac Sienkiewicza 20 64-500 Szamotuły

 1.  Opis przedmiotu zamówienia:

Remont wnętrza budynku użytkowego położonego w Szamotułach przy ul. Wodnej 4, na terenie działki nr ewidencyjny budynku użytkowego 2722/1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 1.  Opis sposobu przygotowania ofert
 • Oferta powinna być sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert (formularz oferty cenowej) – w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny (najlepiej drukowanymi literami) lub pismem komputerowym.
 • Istotne informacje dotyczące ceny podanej w ofercie:

     a) podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch                   miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz obejmować wszelkie koszty,           jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji               przedmiotu. W cenie należy ująć wszystkie roboty i prace, gdziekolwiek je opisano lub                                 zasugerowano w opisie przedmiotu zamówienia ale również te, które nie zostały szczegółowo                     opisane lub zasugerowane, ale są niezbędne dla prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną,               wykonania przedmiotu umowy i jego prawidłowego funkcjonowania.

      b) cena ma charakter ryczałtowy, jest stała i niezmienna.

 1.  Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty                              Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

           a) cena (C) – waga 60 %

           b) okres gwarancji i rękojmi (G) – waga 20 %

           c) termin wykonania prac (T) – waga 20 %

           Oferty sklasyfikowane będą punktowo w skali 0 ÷ 100 (100% = 100 pkt).

 • Kryterium cena (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie.

W kryterium cena (C) Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

C = 

cena najniższa spośród ofert nieodrzuconych

× 100 pkt × 60%

cena badanej oferty

 • Kryterium okres obowiązującej gwarancji i rękojmi (G) będzie rozpatrywane na podstawie okresu udzielonej gwarancji podanego przez Wykonawcę w ofercie.

Zamawiający wymaga podania okresu w pełnych miesiącach, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy – wskazanie okresu krótszego spowoduje odrzucenie oferty.

Okres dłuższy niż 120 miesięcy dla potrzeb obliczenia punktacji będzie traktowany jako 120 miesięcy.

Nie podanie w ofercie okresu będzie traktowane jako zaoferowanie 36 miesięcy gwarancji  i rękojmi.

W kryterium okres obowiązującej gwarancji i rękojmi (G) Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

G = 

okres gwarancji badanej oferty

× 100 pkt ×20%

okres gwarancji najdłuższy spośród ofert 

 • Kryterium termin wykonania prac (T) będzie rozpatrywane na podstawie terminu podanego przez Wykonawcę w ofercie.

W kryterium termin wykonania prac (T) będzie Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

T= L x 20%

L =  (liczba punktów wg tabeli) :

Termin wykonania prac

31.10.2023 r.

30.11.2023 r.

20.12.2023 r.

Liczba punktów L

100

80

50

 

 • Ostateczna ilość punktów każdej oferty, która będzie oceniana, zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

         P = C + G + T

 • Oferta z największą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
 • 5.Umowa

Projekt umowy, która zostanie podpisana z Wykonawcą stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do składania oferty cenowej.

 1. Gwarancja i rękojmia.

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji oraz rękojmi za wady określone zgodnie z Kodeksem cywilnym na wykonane roboty i materiały wynosi minimum 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru technicznego robót, chyba że producent jakiegoś asortymentu wskaże inny okres, który zostanie wykazany w stosownych dokumentach przekazanych Zamawiającemu.

 1. Koszty oferty

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

 1.  Termin składania:

Ofertę należy złożyć do dnia: 21.08.2023 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem: 
– poczty elektronicznej (e-mail: ops@szamotuly.pl)
– poczty kurierskiej lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

 1.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami 
i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest:
Iwona Lembicz-Kwatera – tel. 502 525 298 , Joanna Jarmuż – 797 067 585
e-mail: ops@szamotuly.pl

 1.  Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie realizowane będzie w okresie do 20.12.2023 r.

 1. Ogłoszenie wyboru wykonawcy

Ocena ofert zostanie dokonana w terminie 22.08.2023 r., a wynik i wybór najkorzystniejszej zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem http:// ops.szamotuly.pl/

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Załącznik nr 1 cz.1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 2. Załącznik nr 1 cz.2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 3. Załącznik nr 2 – Formularz oferty cenowej
 4. Załącznik nr 3 – Projekt umowy.
Back to top