– ZWROT PODATKU VAT ZA PALIWO GAZOWE w 2023 roku

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, wprowadziła możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT za gaz wykorzystywany do celów grzewczych.

WARUNKI I KRYTERIUM DOCHODOWE

Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy) przysługiwać będzie gospodarstwu domowemu:

 • które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwo gazowe, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (dalej – CEEB),
 • a którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:
 • 2100 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego

osiągnięte  w roku 2021 w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca danego roku,  w roku 2022  w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.
O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023.

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

 1. umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
 2. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
 3. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 4. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  – oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 5. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,

       6.w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:
          – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej            powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie                              właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy,
         – umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny           gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o                     ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z           pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków               pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
         – umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do               użytkowania przez rolniczą spółdzielnię

 

WNIOSKI

będzie można składać do dnia 29 lutego 2024 r. (lub 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych):

 • elektronicznie – podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego
 • tradycyjnie (papierowo) –w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Szamotułach Rynek 16-17.

Wniosek do wypełnienia można pobrać klikając w poniższy link:

pobierz wniosek o zwrot podatku VAT za paliwo gazowe w 2023 roku

Do wniosku należy dołączyć podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania w poniższym linku:

pobierz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Back to top