– Centrum Integracja i Rehabilitacja

Informacje o planowanej działalności Centrum Integracja i Rehabilitacja

Strategia Polityki Społecznej dla Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2009-2024 zakłada m.in. realizację programów adresowanych do osób niepełnosprawnych. Od wielu lat silnie zaznacza się w Gminie Szamotuły potrzeba utworzenia placówki wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski. Osoby taki bowiem po zakończeniu edukacji najczęściej nie są zdolne do funkcjonowania na rynku pracy, pozostając pod opieką rodzin, bez możliwości wsparcia instytucjonalnego. Z problemami dotyczącymi braku miejsca do realizacji swoich funkcji związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych borykają się również inne organizacje pozarządowe, działające na terenie Szamotuł: Szamotulskie Stowarzyszenie Charytatywne POMOC, Polski Związek Diabetyków, Polski Związek Niewidomych, Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów. Odpowiedzą na te potrzeby społeczne jest projekt “Centrum Integracja i Rehabilitacja” z Organizacjami Pozarządowymi INTEGRACJA i REHABILITACJA, jako obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Obiekt Centrum jest usytuowany w otoczeniu sprzyjającym bezpieczeństwu i spokojowi uczestników zajęć, jednocześnie w dogodnym z punktu widzenia dostępności punkcie Szamotuł.

Budynek Centrum tworzyć będą następujące pomieszczenia:

 1. Sala rehabilitacyjna z szatnią i łazienką, przeznaczona do kinezyterapii osób niepełnosprawnych przez uprawnionych rehabilitantów.
 2. Dwie pracownie terapii zajęciowej z możliwością wspólnego użytkowania, przeznaczona do prowadzenia zajęć w zakresie ergoterapii, arteterapii, biblioterapii ? w sposób dostosowany do indywidualnych możliwości uczestników.
 3. Sala integracyjna dziennego pobytu z funkcją pracowni muzyczno-teatralnej, przeznaczona do prowadzenia zajęć rekreacyjnych i artystycznych.
 4. Sala terapii zajęciowej w zakresie gospodarstwa domowego w funkcją jadalni ? przeznaczona do prowadzenie treningu umiejętności życiowych i społecznych związanych z codziennym funkcjonowaniem.

Powstanie “Centrum Integracja i Rehabilitacja” umożliwia realizację dwóch ważnych z punktu widzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych celów:

 1. zorganizowanie dziennego pobytu o charakterze rehabilitacyjnym, integracyjnym i terapeutycznym dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych. Nadrzędnym celem tej działalności Centrum będzie podejmowanie działań służących utrzymaniu uczestników w ich naturalnym środowisku, wzmocnienie ich samodzielności życiowej i przeciwdziałanie instytucjonalizacji i marginalizacji. Cel ten planuje się osiągać poprzez:
  • usprawnianie ogólnej zaradności i niezależności życiowej,
  • organizację pobytu dziennego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb,
  • zapewnienie bezpiecznego miejsca do wielogodzinnego przebywania i godnego spędzania czasu,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnienie oraz wyrabianie nawyku aktywnego życia,
  • prowadzenie różnorodnych form terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, muzyczne itp.) i rehabilitacji ruchowej.
  • umożliwienie realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, i towarzyskich, m.in. poprzez organizację uroczystości okolicznościowych, świąt, wspólnych udziałów w imprezach kulturalnych, turystycznych, telewizji, Internetu itp.
  • umożliwienie korzystania z urządzeń i przedmiotów służących utrzymaniu higieny osobistej,
  • współpraca z pracownikami socjalnymi OPS w zakresie rozwiązywania problemów życiowych,
  • współpraca z rodzinami uczestników w zakresie poradnictwa, informacji i włączenia ich w proces asymilacji ze środowiskiem,
  • dostarczanie porad i wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów życiowych,
  • udzielanie pomocy w załatwieniu spraw osobistych i urzędowych,
  • organizowanie imprez środowiskowych, działań profilaktycznych, spotkań integracyjnych.
 2. realizacja funkcji inkubacyjnej dla organizacji pomagających osobom niepełnosprawnym. W ramach realizacji funkcji inkubacyjnej pomieszczenia Centrum udostępniana będą organizacjom pozarządowym działającym w Gminie Szamotuły, na realizację ich celów statutowych związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Planuje się, że z oferty tej korzystać będą członkowie i podopieczni następujących stowarzyszeń: Szamotulskie Stowarzyszenie Charytatywne POMOC, Polski Związek Diabetyków, Polski Związek Niewidomych, Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz innych realizujących zadania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Bieżącą administrację “Centrum Integracja i Rehabilitacja” w zakresie realizacji jego funkcji inkubacyjnej, prowadzić będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach.

Kontakt z nami

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach Plac Henryka Sienkiewicza 20,
64-500 Szamotuły

nr tel: 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl

NIP: 787-18-22-358
REGON: 632002679

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
sobota nieczynne

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.


Nr tel. 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl
Back to top