– Fundusz Alimentacyjny

Stan prawny na dzień 3 lipca 2023 r.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:

 • 900,00 zł netto – przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres świadczeniowy 2022/2023, trwający do 30 września 2023 r.;
 • 1209,00 zł netto – przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres świadczeniowy 2023/2024, rozpoczynający się 1 października 2023 r.

Czytaj artykuł Informacje ogólne

Wnioski na okres 2022/2023 – trwający do 30 września 2023 r.

Wnioski wydawane i przyjmowane są we filii Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach, znajdującej się przy Rynku 16, w godzinach:

 • w poniedziałek od 800 do 1600
 • od wtorku do piątku od 730 do 1530.
 • można pobrać ze strony internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego—wzor-wniosku-i-zalacznikow-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

Wnioski mogą być również składane drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego emp@tia: Portal informacyjno-usługowy emp@tia

UWAGA! Wniosek złożony drogą elektroniczną musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwier­dzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wnioski na okres 2023/2024 – rozpoczynający się 1 października 2023 r.

od 1 lipca 2023 r. będą mogły być składane drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego emp@tia: Portal informacyjno-usługowy emp@tia – zakładka eWnioski.

Wnioski wydawane i przyjmowane są we filii Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach, znajdującej się przy Rynku 16, w godzinach:

 • poniedziałek od 800 do 1600
 • od wtorku do piątku od 730 do 1530

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 1. zaświadczenia lub  oświadczenia  dokumentujące  wysokość  innych dochodów  niż  do­chody  podlegające opodatkowaniu  podatkiem dochodowym od osób fizycznych na za­sadach określo­nych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca  1991  r. o podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych;
 2. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospo­darstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2022 r.;
 3. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepi­sów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rol­nej;
 4. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 5. w przypadku ubiegania się o świadczenia po raz pierwszy – odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzi­nie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediato­rem lub innego tytułu wyko­nawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 6. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 7. zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimen­tów w roku 2022 albo oświadczenie wnioskodawcy;
 8. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornika) o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za ostatnie dwa miesiące;
 9. jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czyn­ności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
 10. dokument, w tym oświadczenie,  określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprze­dzającym okres świad­czeniowy, tj. w 2022 r.;
 11. dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastą­piło uzyskanie dochodu w przypadku uzyskania dochodu po roku kalen­darzowym poprzedza­jącym okres świadczeniowy, tj. w 2023 r.;
 12. dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu;
 13. kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospo­litej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospo­litej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzu­pełniającej.

 Terminy

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego – na okres 2023/2024 – złoży wniosek wraz z dokumentami w terminie:

 do 31 sierpnia 2023 r.,                 

ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń nastąpi do 31 października 2023 r.

od 1 września do 30 września 2023 r.,

ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń nastąpi  do 30 listopada 2023 r.

od 1 października do 31 października 2023 r.,

ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń nastąpi  do 31 grudnia 2023 r.

od 1 listopada do 30 listopada 2023 r.,

ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń nastąpi  do 31 stycznia 2024 r.

od 1 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,

ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń nastąpi do 29 lutego 2024 r.

Czytaj artykuł Aktualności

Należności wyegzekwowane przez komornika sądowego od dłużników alimentacyjnych oraz wpłaty bezpośrednie dłużników na poczet spłaty zobowiązań z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego lub zaliczki alimentacyjnej należy przekazywać na rachunek bankowy nr:

90 9072 0002 2004 0404 2134 0003. 

Dane adresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej
pl. Henryka Sienkiewicza 20
64-500 Szamotuły.

Czytaj artykuł Informacja dla Organów Egzekucyjnych oraz dla Dłużników Alimentacyjnych

Informacje ogólne

Stan prawny na dzień 3 lipca 2023 r.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:

 • 900,00 zł netto – przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres świadczeniowy 2022/2023, trwający do 30 września 2023 r.;
 • 1209,00 zł netto – przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres świadczeniowy 2023/2024, rozpoczynający się 1 października 2023 r

Czytaj artykuł Fundusz Alimentacyjny

Back to top