– Fundusz Alimentacyjny

Informacje ogólne

Stan prawny na dzień 4 czerwca 2020 r.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:

 • 800,00 zł netto – przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres świadczeniowy 2019/2020, trwający do 30 września 2020 r.;
 • 900,00 zł netto – przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres świadczeniowy 2020/2021, rozpoczynający się 1 października 2020 r.

W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę 900,00 zł, to świadczenie z funduszu alimentacyjnego będzie przysługiwać w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą przekroczenia w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, po przekroczeniu kwoty kryterium, wynoszącego 900,00 zł, będzie niższa niż 100,00 zł, świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie będzie przysługiwało.

Od dochodów odlicza się kwotę alimen­tów świadczonych na rzecz innych osób.

 1. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
 2. Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimen­tów oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwo­wano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
 3. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika lub braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
 4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
 5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimen­tów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł miesięcznie.
 6. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy (trwający od 1 paź­dziernika do 30 września) począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do Ośrodka Pomocy Spo­łecznej, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu. 
 7. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
  • zawarła związek małżeński.

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona, która nie otrzymuje świadczeń z funduszu alimentacyjnego (np. z powodu przekroczenia kryterium dochodowego), może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji.

Kontakt z nami

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach Plac Henryka Sienkiewicza 20,
64-500 Szamotuły

nr tel: 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl

NIP: 787-18-22-358
REGON: 632002679

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
sobota nieczynne

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.


Nr tel. 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl
Back to top