– Informacja o realizacji wieloletniego rządowego Programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Miasto i Gmina Szamotuły w 2024 r. otrzymało dofinansowanie na realizację zadania własnego w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla:

Moduł 1 – dla dzieci i młodzieży

Moduł 2 – dla osób dorosłych,

Źródło finansowania:

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy.

Cel zadania:

Celem zadania jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Grupa docelowa:

Pomoc trafi zarówno do osób starszych, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, jak i do dzieci, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji – spełniających warunki wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość zadania: 369 000,00 zł

  • dotacja celowa z budżetu państwa: 221 400,00 zł

  • środki własne gminy: 147 600,00 zł

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji zadania: 01.01.2024 r.

Termin zakończenia realizacji zadania: 31.12.2024 r.

 

 

 

 

 

Back to top