– Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szamotułach

 

 

 

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szamotułach

 

 Załącznik nr 1

 do Zarządzenia Nr 17/2018

 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach  

 z dnia 9 listopada 2018r.

 

 

I podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

II Celem monitoringu jest:

 

 1. zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz osób przebywających na terenie urzędu;
 2. ochrona mienia na terenie urzędu;
 3. ograniczenie zachowań i sytuacji konfliktowych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników oraz osób przebywających na terenie urzędu;
 4. ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w urzędzie i jego otoczeniu;
 5. ograniczanie dostępu do budynku i terenu urzędu osób nieuprawnionych i niepożądanych;
 6. zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

III Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

 

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.
 2. Monitor i rejestrator monitoringu przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem, w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu bądź kradzieży.
 3. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:
 4. 3.1. zagrażających bezpieczeństwu pracowników urzędu,
  3.2. niszczenia mienia urzędu,
  3.3. niszczenia urządzeń na terenie urzędu,
  3.4. przywłaszczania,
  3.5. konfliktowych,
 5. Obrazy z monitoringu zapisywane są na dysku twardym za pomocą  rejestratora monitoringu i przechowywane przez okres 1 miesiąca od daty nagrania. Po tym czasie zostają zapisane nowymi danymi.
 6. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony za zgodą dyrektora jednostki.
 7. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring.
 8. Nagrania mogą być udostępniane policji i innym uprawnionym organom na pisemny wniosek w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

IIIA. Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym upoważnionym organom:

 

 1. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.
 2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery – określenie miejsca zdarzenia nagranie z dn. – godzina, dzień, miesiąc, rok.
 3. Protokół przekazania przechowywany jest w Sekretariacie  przez okres 2 lat.
 4. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba wskazana przez dyrektora.
 5. W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników (np. godzinach wieczornych czy nocnych) działania wyjaśniające podejmowane są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.

IV Przepisy końcowe:

 1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma informatyk Ośrodka Pomocy Społecznej,
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor placówki.
 3. Procedura może ulec zmianie w zależności od nadzwyczajnych okoliczności rozpatrywanego przypadku.

Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 15 listopada 2018r.

Kontakt z nami

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach Plac Henryka Sienkiewicza 20,
64-500 Szamotuły

nr tel: 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl

NIP: 787-18-22-358
REGON: 632002679

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
sobota nieczynne

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.


Nr tel. 61 29-20-217
E-mail: ops@szamotuly.pl
Back to top