– Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na
wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka albo dyrektora
domu pomocy społecznej.
Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, a w przypadku gdy o
świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej – właściwym ze
względu na miejsce położenia tego domu pomocy społecznej.

Link do wniosku:

Świadczenie wychowawcze – wzór wniosku (aktualizacja na dzień 15.01.2021) do stosowania na bieżący okres a także na okres 2021/2022 – strona internetowa www.gov.pl

Okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia

 1. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.
 2. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym mowa w pkt. 1, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej.
 3. Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu, o którym mowa w pkt. 1.  W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym mowa w pkt. 1.

Wypłata świadczenia; przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

 1. Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych.
 2. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku.
 3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.
 4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.
 5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.
 6. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.
 7. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

Wnioski składane przez osoby przebywające poza granicami RP

 1. W przypadku gdy jeden z rodziców lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie.
 2. Przepisów dot. ustalenia koordynacji nie stosuje się w przypadku wyjazdu poza granice

Rzeczypospolitej Polskiej lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem
przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (PDF, 106 KB)

Back to top