– ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż opału dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach na okres od dnia 01.11.2023 r. do dnia 30.04.2024 r. zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją
I. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach

 Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.ops.szamotuly.pl   w dniu 28.09.2023 r.

II. Osoba uprawniona do kontaktów:

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych: Katarzyna Franke (tel. 797-764-820, email: k.franke@ops.szamotuly.pl)

III. Przedmiot zapytania:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opału minimum 1/2 tony na potrzeby osób  korzystających ze świadczeń pomocy społecznej OPS w Szamotułach , na podstawie wystawionych skierowań przez Ośrodek, realizowane w ilościach i terminach określonych przez zamawiającego.

Zamawiający określa, iż przedmiotem zamówienia jest zakup opału z dowozem dla  podopiecznych tut. Ośrodka.

IV. Miejsce realizacji zamówienia:

Zamówienie realizowane będzie na terenie Miasta i Gminy Szamotuły.

V. Wymagania konieczne w stosunku do Wykonawcy:

Zapytanie adresowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą, przy czym usługi muszą  być  świadczone osobiście.

Oferent powinien stworzyć ofertę uwzględniając podany wykaz opału:

1.Cena opału (węgiel groszek) brutto za jedną tonę

2.Termin płatności wystawionych faktur

VI. Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:

     1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

        – cena opału – 90% po uwzględnieniu codziennych rabatów i upustów

        – termin płatności  wystawionych faktur cena -10%

 Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu       ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów.

Zamawiający wybierze ofertę, która będzie przedstawiała  najniższą cenę brutto.

 Od rozstrzygnięcia niniejszego  zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje  odwołanie.

  1. Oferta musi się  składać  z wypełnionego i podpisanego przez Oferenta druku formularza ofertowego (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
  2. Oferta powinna określać cenę brutto za 1 tonę.
  3. Oferta cenowa musi być  podana w złotych polskich i zawierać  wszelkie publiczno‐prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika.
  4. Ofertę  należy wysłać  pocztą  tradycyjną, kurierem lub złożyć  osobiście w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach, Plac Sienkiewicza 20, 64‐500 Szamotuły z dopiskiem na kopercie: „Odpowiedź  na zapytanie ofertowe nr 2 do dnia 06.10.2023 r. do godziny 15.30”.
  5. Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim.
  6. Termin składania ofert – najpóźniej do dnia 06.10.2023 r. do godziny 15.30. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
  7. Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.
  8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu.
  9. Niniejsza wycena służy rozeznaniu rynku.

VII. Informacje dodatkowe:

 Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 t.j.).

VIII. Inne dodatkowe informacje:

 Prognozowana wartość zamówienia ok 30 000,00                                                                                         

 

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Ustalenie sposobu obliczania punktów dla oferty.

 

 

Back to top